หนังสือถึง จังหวัดทุกจังหวัด
ขอความร่วมมือจัดทำรายงานผลการปฎิบัตหน้าที่ของ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด

ปีงบประมาณ 2560
ตาแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสาร Download คลิ๊ก ==>

 

หนังสือถึง จังหวัดทุกจังหวัด
ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลการประเมินผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของ สนง.พมจ. และจัดทำข้อมูลตามประเด็นนโยบาย นโยบาย 9-5-5
เอกสาร Download คลิ๊ก ==>

 

 

ถึงจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่องการติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสาร Download คลิ๊ก ==>

ถึงจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานในประเด็น
นโยบาย 9-5-5ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3)


เอกสาร Download คลิ๊ก ==>

 
 
กองตรวจราชการ
 
ระบบ Online
 
หน่วยงานภายในกระทรวง
 


ที่อยู่ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองตรวจราชการ (สป.พม.) ตึกใหม่ พส. ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110