This is an example of a HTML caption with a link.

ประกาศ

เรื่อง ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ
สำนักนายกรัฐมนตรี สิ่งที่ส่งมาด้วย กรอบรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
10 - 02 -60
เรื่อง ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงาน ตามประเด็นนโยบาย 9-5-5 โดย รายงาน 2 ครั้ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานชุดเครื่องมือการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
10 - 02 -60
เรื่อง จัดส่งเอกสารเล่มแผนการตรวจราชการปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เล่มแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
10 - 02 -60
 

เอกสารการตรวจราชการ รอบ 1
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

8 - 02 -60
  ขอมูลประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมสำนักนายกรัฐมนตรี 8 - 02 -60
  ขอเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจราชการรอบที่ 1 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 31 -01 -60
  คำสั่งกระทรวง พม. เรื่องมอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการ 19 - 01 - 60
  กรอบการดำเนินงานนโยบายการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ 17 - 01 - 60
  รวบรวมและประมวลผลการดำเนินงานตามนโยบาย 9-5-5 17 - 01 - 60
  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แนวทางการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายการ 27 - 12 -59
  แผนคำสั่งกระทรวง พม. ประจำปี พ.ศ 2560 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 20 - 12 -59
  ด่วนที่สุด เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขั บเคลื่อนงาน สป.พม.
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
8 - 11 -59
  หนังสือแจ้งจังหวัด ทุกจังหวัด ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง 8 - 5- 11 รอบ 12 เดือน จัดส่งที่กองตรวจราชการภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 12 - 09 -59
 

การส่งเสริมพลังประชารัฐตามบทบาทของ พม .

31 - 08 -59
  การตรวจราชการ รอบที่ 3 29- 08 - 59
  เล่ม แผนการตรวจราชการรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 19 - 08 -59
  เพิ่มเติมรายละเอียดการประกอบการเข้าที่่พักในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯที่ จ.เชียงราย 16 - 08 - 59
  ใบประกาศนียบัตรแม่ผู้เป็นต้นแบบที่ดี ประจำปี ๒๕๕๙
15 - 08 - 59
  หนังสือถึง ผวจ.ทุกจังหวัด เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
4 - 08 - 59
  ถึงทุกจังหวัด ให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
ในแต่ละจังหวัดตามเขตตรวจราชการ
4 - 08 - 59
  Download...ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจตามนโยบาย "5 ปฏิรูปและพัฒนา" 08 - 06 - 59
 
29 - 04 - 59
  Download...แผนการตรวจราชการ(เล่ม) ประจำปี 2559  
 
23 - 03 -59
 
22 - 03 - 59
 

Download... ายงานผลประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเสริมพลังการดำเนินงานของหน่วยงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559
การประชุม 4 ภาค

16 - 03- 59
ภาพถ่ายหมู่ร่วมกับปพม. ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น...Download
ภาพถ่ายหมู่ร่วมกับปพม. ณ โรงแรมบูติก ซิตี้ พัทยา จ.ชลบุรี...Download
ภาพถ่ายหมู่ร่วมกับปพม. ณ โรงแรม เคพาร์ค จ.สุราษฏร์ธานี...Download
ภาพถ่ายหมู่ร่วมกับปพม. ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จ.เชียงใหม่...Download
  Download... แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย 8- 5- 11 (รอบ 6 เดือน)
09-03-59
  Download...ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี2559 (ระบบ Back Office)
29-02-59
  Download...เอกสารการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมกับจังหวัด
(ระบบ Video Conference) ปพม. กับ จังหวัด
23 / 02 /59
  Download...เรื่อง ข้อมูลการตรวจราชการ ปี 59  
  Download...เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงพม.
8-5-11
12-01-59
  Download...แบบรายงานผลการดำเนินงานการตรวจราชการ ปี 59
06 -01 -59
  Download...คำสั่งกระทรวง เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชกระทรวงการพัมนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559
30 -11 -58
  Download...เรียน พมจ.จังหวัด ทุกจังหวัด การจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 17 -11 -58
 

Download...เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด
เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูล(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

28 - 10 - 58
  Download..คำสั่งกระทรวง เรื่องมอบหมายความรับผิดชอบพื้นที่ในการตรวจราชการ 19 / 10 / 58
  - สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 3 ...download
- เอกสารสรุปการสนทนากลุ่ม Focus Group ...download
22 / 09 / 58
  Download... การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 9 เดือน)
01 / 09 / 58
  Download...รายงานผลการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2558 13 / 08 / 58
  Download...แบบข้อมูลผลการรเบิกจ่ายงบประมาณและข้อมูลเพิ่มเติมการตรวจราชการ รอบ 3 28 / 07 / 58