ถึงจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานในประเด็น
นโยบาย 9-5-5ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3)


เอกสาร Download คลิ๊ก ==>


แบบติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (แบบ ดย. )
๑)โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๒) โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน
ผู้ตอบแบบติดตาม  
๑) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
๒) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

download แบบ ==>

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (แบบ สค.)
๑)โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน
๒) โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สตรีและครอบครัว
ผู้ตอบแบบติดตาม
๑) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
๒) ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี

download แบบ ==>

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ(แบบ ผส.)
๑) โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ แห่ง
๒) โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
๓) โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน
ผู้ตอบแบบติดตาม
๑) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
๒) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางละมุง

download แบบ ==>

 

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจตราเพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี ถูกล่อลวง ค้าบริการในพื้นที่ เอกสารแนบ คลิ๊ก ==>

เรื่อง ขอเชิญประชุมบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่
(Video Conference)
เอกสารแนบ คลิ๊ก ==>
 
ประเด็น Video Conference กับรองผู้ว่าราชจังหวัดด้านสังคม
เอกสารแนบ คลิ๊ก ==>
 
 
กองตรวจราชการ
 
ระบบ Online
 
หน่วยงานภายในกระทรวง
 


ที่อยู่ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองตรวจราชการ (สป.พม.) ตึกใหม่ พส. ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110