<===== ยินดีต้อนรับสู่ Website สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย=====>
 
     ประชาสัมพันธ์ 
   
 
แผนความต้องการงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Download
 
   
ภาพการประชุม : คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ครั้งที่ 11 / 2557 วันศุกร์ที่ 14 พ.ย. 2557
 
ณ ห้องประชุม ค.ต.ป.พม. ชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
 


   ประกาศทั่วไป
more... >>
 
  Download สรุุปผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส4
 
   
   
   
   
   
   

      หนังสือเวียน
more... >>
Download แผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
14 / 11 /57
 
   
   
   
   
   

     เอกสารประกอบการประชุม
more... >>
 
   
   
   
   
   

     เอกสารวิชาการ
 
   
   
   
   
   
    
จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counters

Free Website Counters
 
 
นางไพรวรรณ พลวัน
ผู้อำนวยการ
สำนักตรวจและประเมินผล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักตรวจและประเมินผล ©2014 bie.m-society.go.th
สำนักตรวจและประเมินผล(ตึกใหม่ พส. ชั้น7) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 
BIE GROUP SITES
www.m-society.go.th : Website กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์