กลุ่มวิเคราะห์และเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคม กองวิชาการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โทร : 02-202-9023 โทรสาร : 02-202-9038 E-mail : ssac.mso@gmail.com