ประกาศทั่วไป

สถานะ
รายการ
วัน /เดือน /ปี
   

ข้อมูลการตรวจราชการ รอบที่ 3

30 สิงหาคม 60
     
 

แบบติดตามผลการดำเนินงาน(ภาคเหนือ)
โครงการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน (แบบ ดย. )
๑)โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๒) โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน
ผู้ตอบแบบติดตาม  
๑) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
21 มิถุนายน 60
  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (แบบ สค.)
๑)โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน 
๒) โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สตรีและครอบครัว 
ผู้ตอบแบบติดตาม 
๑) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
สิงหาคม 2560
  กรมกิจการผู้สูงอายุ(แบบ ผส.) 
๑) โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
๒) โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 
๓) โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน
ผู้ตอบแบบติดตาม
๑) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
สิงหาคม 2560
     
     
  คำสั่งกระทรวง พม. เรื่องมอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
19 มกราคม 60
     
  กรอบการดำเนินงานนโยบายการขับเคลื่อนระดับพื้นที่/จังหวัด (Area Based) ปีงบประมาณ 2560
17 มกราคม 60
     

 

 

 

 

 

 

 
 
กองตรวจราชการ
 
ระบบ Online
 
หน่วยงานภายในกระทรวง
 


ที่อยู่ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองตรวจราชการ (สป.พม.) ตึกใหม่ พส. ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110