หนังสือเวียน

สถานะ
รายการ
วัน /เดือน /ปี
     
หนังสือถึง จังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือจัดทำรายงานผลการปฎิบัตหน้าที่ของ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปีงบประมาณ 2560
18 ตุลาคม 60
       
ถึงจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
2 สิงหาคม 60
       
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการตรวจราชการ รอบที่ ๓
- กำหนดการ
- แบบตอบรับ
25 กรกฎาคม 60
     
หนังสือถึง จังหวัดทุกจังหวัด
ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลการประเมินผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของ สนง.พมจ. และจัดทำข้อมูลตามประเด็นนโยบาย นโยบาย 9-5-5
24 กรกฎาคม 60
       
ถึงจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานในประเด็น นโยบาย 9-5-5
ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3)
29 มิถุนายน 60
       
เรื่อง ขอความร่วมมือจังหวัดตรวจตราเพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี ถูกล่อลวง ค้าบริการในพื้นที่
10 พฤษภาคม 60
       
เรื่อง ขอเชิญประชุมบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ (Video Conference)
19 เมษายน 60
     
 

เรื่อง มาตรฐานการปฏบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

23 มีนาคม 60
แบบประเมินตนเองไฟล์ Word คลิ๊ก
       
  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
10 กุมภาพันธ์ 60
       
  เรื่อง ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี สิ่งที่แนบมาด้วย กรอบรายงานการตรวจแบบบุรณาการ
10 กุมภาพันธ์ 60
     
  เรื่อง ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงาน ตามประเด็นนโยบาย 9-5-5 โดย รายงาน 2 ครั้ง
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบรายงานชุดเครื่องมือการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
10 กุมภาพันธ์ 60
     
  เรื่อง จัดส่งเอกสารเล่มแผนการตรวจราชการปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มแผนการตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
10 กุมภาพันธ์ 60
     
  ขอมูลประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมสำนักนายกรัฐมนตรี
8 กุมภาพันธ์ 60
     
  รวบรวมและประมวลผลการดำเนินงานตามนโยบาย 9-5-5
17 มกราคม 60
     
  แนวทางการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ..... Download
2560
     
     

 

 

 

 

 

 

 
 
กองตรวจราชการ
 
ระบบ Online
 
หน่วยงานภายในกระทรวง
 


ที่อยู่ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองตรวจราชการ (สป.พม.) ตึกใหม่ พส. ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110