เอกสารการประชุม

สถานะ
รายการ
วัน /เดือน /ปี
     
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจราชการรอบที่ 1
28 กุมภาพันธ์ 60
     
  เอกสารการตรวจราชการ รอบ 1  
8 กุมภาพันธ์ 60
  ชุดที่ 1
 
  ชุดที่ 2
 
  ชุดที่ 3
 
  ชุดที่ 4
 
     
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมพลังการดำเนินงานของหน่วยงาน กระทรวง พม. 2559
ปี 2559
  - การเสริมพลังการทำงาน โดย ท่านไมตรี อินทุส(ปพม.) .....Download  
  - ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 - 2564 ..... Download  
  - สรุป งบประมาณแบบบูรณาการ 59 (ของ พม.) แผนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ปี59 ..... Download  
     
  ข้อมูลการตรวจราชการ ปี 59 ..... Download
ปี 2559
     
  การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ..... Download
ปี 2559
     
  การส่งเสริมพลังประชารัฐตามบทบาทของ พม . ..... Download
ปี 2559
     
  เล่ม แผนการตรวจราชการรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ..... Download
ปี 2559
     
  การตรวจราชการ รอบที่ 3 ..... Download
ปี 2559
     
  แผนการตรวจราชการ(เล่ม) ประจำปี 2559 ..... Download
ปี 2559
     
 

คู่มือการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Risk Management) ..... Download

ปี 2559
     
  เอกสารการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมกับจังหวัด (ระบบ Video Conference)
ปพม. กับ จังหวัด ..... Download
ปี 2559
     
  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมพลังการดำเนินงานของหน่วยงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 การประชุม 4 ภาค ..... Download
ปี 2559
     

 

 

 

 

 

 

 
 
กองตรวจราชการ
 
ระบบ Online
 
หน่วยงานภายในกระทรวง
 


ที่อยู่ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองตรวจราชการ (สป.พม.) ตึกใหม่ พส. ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110