เอกสารวิชาการ

สถานะ
รายการ
วัน /เดือน /ปี
     
  โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งวดที่ 1
ปี 2559
   
  โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งวดที่ 2
ปี 2559
   
  โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งวดที่ 3
ปี 2559
   
  โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งวดที่ 4
ปี 2559
     
  Focus Group สรุปการสนทนากลุ่มใน 15 ประเด็น สรุปผลนำเสนอ 4 ด้าน ต่อ ปพม. ...Download
ปี 2559
     
  รายงานผลการศึกษาโครงการวิจัยเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
กระทรวง พม. 7เร่งด่วน 4 พัฒนา 9 พันธกิจ ...Download
ปี 2559
   
  แผนการตรวจราชการประจำปี 59 ...Download
ปี 2559
     
  การประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 6 ดือน)
ปี 2558
   
  การประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 9 ดือน)
ปี 2558
   
  การประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 12 ดือน)
ปี 2558
       
  รายงานผลการตรวจราชการ ประจำปี 2558 ...Download  
ปี 2558
       
  สรุปผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล ปี2558 ...Download  
ปี 2558
       
  รายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้่องถิ่น ปี2558...Download  
ปี 2558
       
  รายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้่องถิ่น ปี2557...Download  
ปี 2557
       
  การประเมินผลดครงการสำคัญของกระทรวง พม. 2557...Download  
ปี 2557
       
  สรุปผลการดำเนินงาน สนง.พมจ. และผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ
กระทรววง พม. 2557...Download
 
ปี 2557
       
  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ (Site Visit) ปี2557 ...Download  
ปี 2557
       

 

 

 

 

 

 

 
 
กองตรวจราชการ
 
ระบบ Online
 
หน่วยงานภายในกระทรวง
 


ที่อยู่ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองตรวจราชการ (สป.พม.) ตึกใหม่ พส. ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110